Nedjelja, 18 travnja, 2021

Resorno ministarstvo nezadovoljno stanjem u Gerontološkom centru u Sarajevu

U Trendu

- Advertisement -

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo nisu zadovoljni radom Gerontološkog centra. Obrazložili su kako oni vide situaciju u ovoj ustanovi.
Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, formiran je tim ovog ministarstva za vršenje stručnog nadzora, te su najavili da će biti utvrđeno stanje u kojem se nalaze korisnici ove ustanove.

Ovo su učinili nakon, kako su naveli, navoda u javnosti koji se pojavljuju u vezi organizacije rada i pružanja usluge korisnicima.

Osvrnuli su se na broj uposlenih i broj korisnika.

- Advertisement -

“Obavještavamo javnost da je, prema aktuelnim podacima kojima raspolaže Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, u Gerontološkom centru uposleno 116 radnika, a da u ustanovi prosječno mjesečno boravi 302 korisnika”, istakli su.

Zatim su ukazali kojih radnika najviše nedostaje.

- Advertisement -

“Od navedenog broja radnika, u Gerontološkom centru je ukupno uposleno 67 radnika sa nižom stručnom spremom koja odgovara kadru za radna mjesta njegovateljice, spremačice i servirke u ovoj ustanovi, a za koje se u javnosti tvrdi da je kadar koji ustanovi nedostaje”, naglasili su.

Komentarisali su i pitanje radne sposobnosti uposlenih.

“Vezano za navode organa rukovođenja u ustanovi da kod određenog broja radnika postoji promijenjena radna sposobnost, ističemo da promijenjena radna sposobnost ne znači trajnu nesposobnost za rad, te naglašavamo da je rukovodstvo ustanove bilo dužno postupati u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 13/18) i radnicima sa promijenjenom radnom sposobnošću osigurati pravo na raspoređivanje na drugo radno mjesto, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, što bi u konačnici rezultiralo odgovarajućim radnim angažmanom radnika u ustanovi i time imalo pozitivne efekte na sveukupno funkcionisanje ovog centra”, ocijenili su u resornom ministarstvu.

Uvjeravaju da nisu upoznati da je rukovodstvo ustanove iskoristilo sve mogućnosti predviđene radnopravnim zakonodavstvom, i posebno da je iskoristilo mogućnost predviđenu članom 108. Zakona o radu FBiH (Službene novine FBiH, br. 26/16 i 89/18), a to je, kako su naveli, raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto u vanrednim situacijama, što pandemija koronavirusa svakako jeste, i što je prema stavu Ministarstva svakako trebalo i moralo učiniti.

- Advertisement -

“S obzirom na prethodno navedeno, ističemo da navodi rukovodstva ustanove o malom broju uposlenih nisu zasnovani na činjenicama”, dodali su.

Također su komentarisali i pitanje finansiranja.

“Potrebno je istaći da se u Gerontološkom centru troši javni novac – novac iz budžeta Kantona Sarajevo koji se kroz redovno mjesečno sufinansiranje troškova rada ove ustanove i finansiranje smještaja korisnika uplaćuje centru”, potcrtali su.

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS su pozvali da se u vrijeme pandemije koronavirusa i evidentne ekonomske krize sredstva budžetskih korisnika troše racionalno, sa, kako su istakli, pažnjom dobrog domaćina i uz odgovarajući stručni angažman i posvećenost organa rukovođenja i upravljanja Gerontološkog centra.

Nezadovoljni stanjem u ovoj ustanovi tvrde da su poduzeli sljedeće:

Dali saglasnost da Gerontološki centar zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa doktorom medicine, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom neurologije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom psihijatrije – jedan izvršilac, te doktorom medicine, specijalistom ortopedije – jedan izvršilac;
Dali saglasnost da centar izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeut, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca;
Dali saglasnost za popunu radnih mjesta, i to spremačica – dva izvršioca, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godine dana;
Uputili prijedlog kantonalnoj vladi za donošenje odluke o davanju saglasnosti Gerontološkom centru za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to njegovateljica – tri izvršioca.
“Dodajemo da je članom 32. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94) između ostalog propisano da direktor ustanove organizuje i rukovodi radom ustanove”, napomenuli su u resornom ministarstvu.

Kako su naveli, Članom 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama je, između ostalog, propisano da Upravni odbor kao organ upravljanja u ustanovi donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koji je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, te odgovara osnivaču za rezultate rada.

Najavili su formiranje stručnog tima koji izvršiti stručni nadzor.

“S obzirom na sve gore navedeno, a posebno na navode iz medija o zabrinutosti članova porodica korisnika situacijom u Gerontološkom centru, formiran je Stručni tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koji će hitno izvršiti stručni nadzor u ovoj ustanovi”, poručili su.

Naglasili su da će se stručnom timu pridružiti i stručne osobe iz Kantonalnog centra za socijalni rad kako bi u okviru svojih nadležnosti ispitali stanje korisnika.

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, i dalje će u punom kapacitetu, a putem resornog ministarstva, Vlade i Skupštine KS vršiti prava osnivača u Gerontološkom centru.

Podijeli s prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostavite komentar

- Advertisement -
Izvor:KLIX
- Advertisement -
- Advertisement -

NAJNOVIJE VIJESTI

Češka protjerala 18 ruskih diplomata

Da li će ruski odgovor na protjerivanje biti proporcionalan?
- Advertisement -

Povezane vijesti

- Advertisement -
Podijeli s prijateljima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostavite komentar